תקנון פעילות בדיגיטל  

בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פנייה בלשון נקבה ו/או רבים.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בכל מדיום אחר, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

הגדרות למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

חברת סברס יזמות וייצוג גיל אוליאמפרל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" ו/או "החברה") מפיקה את  מופע החנוכה "NEXT FEST"  (להלן :"המופע").

"הפעילות" – נכנסים לעמוד האינסטגרם ו/או הפייסבוק הרשמי של המופע מתייגים את שמות האמנים המשתתפים במופע (צוות ספציפי שמשתתף) בתגובות נפרדות ורצופות (ללא תגובות באמצע) בפוסט הפעילות ויתכן שתזכו לקבל חולצת "חרטא גאנג" במתנה ביום המופע.

"משתתף"  כל מי שמתקיים לגביו כל האמור להלן:
כל אדם שרכש כרטיס למופע ואשר פעל בהתאם להוראות ולהנחיות כאמור בתקנון זה.

"הפרס" – כרטיס למופע ו/או חולצה ו/או כל מרצ'נדייז אחר בקשר למופע עליו תחליט החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי. כמות הפרסים שיחולקו תהיה בהתאם להחלטת החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי הפרס לא ניתן להמרה ו/או להחלפה ו/או להעברה, החברה רשאית להחליף בכל שלב, את הפרס (כולו או חלקו) בפרס אחר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

"תקופת הפעילות" – הפעילות תיערך החל מיום  _____________ ועד ליום ____________ .
מובהר בזאת כי, עורכת הפעילות, שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות ו/או לבטלה על פי שיקול דעתה הבלעדי ולא תשמע כל טענה לעניין זה.

חל איסור מוחלט לעלות תכנים/תמונות בעלי אופי פוגעני ו/או מבזה ו/או אלים ו/או מעליב ו/או גס ו/או פורנוגראפי ו/או כזה הפוגע בצורה כלשהי בעורכת הפעילות ו/או בכל צד שלישי אחר. על מנת לשמור על אכיפתו של סעיף זה תהיה עורכת הפעילות רשאית, אך לא חייבת, להפעיל מנגנון סינון בו תפסול תכנים/תמונות שהועלו על ידי משתתפים בניגוד לאמור בסעיף זה. המשתתפים (בין אם נבחרו כזוכים ובין אם לאו) נותנים בזאת לעורכת הפעילות את הסכמתם המלאה וכן הרשאה בלתי מוגבלת וללא תמורה לעשות שימוש מכל סוג ומין שהוא בשמם ו/או בפרופיל שלהם ברשתות החברתיות לרבות התמונות שפורסמו בו במהלך תקופת הפעילות ו/או לאחריה ולא תהיה למי מהמשתתפים כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בעניין זה, לרבות בעניין קבלת קרדיט ו/או תמורה ו/או תמלוגים עבור השימוש כאמור.

בכל הנוגע למשתתף שפעל בניגוד להוראות תקנון זה ו/או ההנחיות שיפורסמו באתרי הפעילות, עורכת הפעילות תהיה רשאית להסירו ללא מתן התראה למשתתף, ולא תישמע כל טענה בגין כך.

עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת ובלא צורך בהודעה על כך, מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתרי הפעילות.
האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.
בכל מקרה בו יפר משתתף בפעילות את הוראות התקנון או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עורכת הפעילות, תהיה עורכת הפעילות רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות ואת זכייתו. משתתף בפעילות מוותר מראש על כל דרישה, טענה או תביעה כנגד עורכת הפעילות כאמור לעיל.

קבלת הפרס אינה כרוכה בתשלום כלשהו אולם, ההשתתפות בתחרות הפעילות מותנית ברכישת כרטיסים למופע.

מדיניות הפרטיות
הפרטים המזהים אשר תמסור בעת ההרשמה לפעילות יישמרו במאגרי הלקוחות של החברה  השתתפותך בפעילות מעידה על כך כי הינך מסכים שפרטיך יישמרו וינוהלו במאגרי המידע של החברה. המידע שבמאגר ישמש למטרה שלשמה הוקם ובהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וכן כדי לאפשר לך להשתתף בפעילות.
עורכת הפעילות לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך, אלא במקרים שלהלן:

ככל שהדבר דרוש לצורך ניהול ובקרת הפעילות, לרבות באמצעות מחקרים וסקרים הנערכים על ידי צדדים שלישיים עבור עורכת הפעילות;
יתכן ונאפשר לך לשתף בפייסבוק (Facebook) וברשתות חברתיות נוספות בפעולות שתבצע באתר באמצעות התקני פייסבוק או רשתות נוספות כדוגמת התקני "Share" ו-"Like". פייסבוק או הרשתות עשויות להצליב את המידע הנ"ל עם המידע הקיים ברשותם דרך הפרופיל שלך. מידע נוסף בנושא מדיניות השימוש של פייסבוק בנתונים ניתן למצוא באפליקציה פייסבוק: https://www.facebook.com/about/privacy.

כן ייתכן  ונאפשר לך שיתוף כאמור באפליקציות חברתיות נוספות. השיתוף יתבצע בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותן אפליקציות.
אם תפר את הוראות תקנון זה או אם תבצע פעולות הנחזות על ידי עורכת הפעילות כמנוגדות לדין או לתקנון או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
אם יתקבל בידי עורכת הפעילות צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין עורכת הפעילות;
בכל מקרה שעורכת הפעילות תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
עורכת הפעילות תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השתתפותך בפעילות לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לעורכת הפעילות, כדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
עורכת הפעילות רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים קשורים וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

עורכת הפעילות מיישמות מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לנתונים שיאספו במסגרת הפעילות, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, עורכת הפעילות לא מתחייבת שהשתתפות בפעילות תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע שייאסף במסגרתה.
לאחר שנרשמת לפעילות ונתת את הסכמתך לקבלת דבר פרסומת, עורכת יהיו רשאיות, אך לא חייבות, לשלוח לך עדכונים ביחס למוצריהם ובכלל זה עדכוני תוכן ודברי פרסומת, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע על סירובך לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שישלח.

קניין רוחני

בהעלאת תכנים לאתר הפעילות, מאשר המשתתף כי הוא בעל כל הזכויות בהם וכי הינו רשאי למוסרם לפרסום. עורכת הפעילות לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הצגה או פרסום של תכנים, שנעשו על ידך. הנך מסכים כי כל שימוש בתכנים ו/או בתגובות ו/או בתמונות שיתבצע על ידי עורכת הפעילות לא יהווה הפרה של זכות כלשהי.
הנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות בגין כל שימוש שייעשה בפרטים האישיים שלך ו/או בתגובה ו/או בתמונה, והכל מבלי לקבל הרשאה נוספת ממך ו/או לשלם לך תמורה בגין השימוש כאמור.

איתור הזוכים

בתום תקופת הפעילות ובחירת הזוכים ישלחו עורכת הפעילות הודעה אישית באפליקציית אינסטגרם לזוכים המודיע על זכייתם והזוכה יקבל את הפרס בקופות ביום המופע.
זוכה שלא אותר ו/או לא עמד בתנאי התקנון  – תיפסל זכייתו ולא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו.
במהלך תקופת הפעילות ו/או לאחריה תהא עורכת הפעילות רשאית, אך לא חייבת, לפרסם את שמות הזוכים באתר הפעילות.
עורכת הפעילות אינה אחראית בשום אופן בגין זיהוי שגוי של זוכה או הטוען לזכייה ולא תשמע כל טענה כי הפרס נמסר לאדם שאינו זוכה במקום לזוכה.

עורכת הפעילות תהא רשאית לפסול, עפ"י שיקול דעתה, מועמד לזכייה אשר לא אותר והמועמד לזכייה לא יהיה זכאי לקבל פיצוי כלשהו.

עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרסים בתנאים ובלבד שהשינוי יפורסם בתקנון זה והמשתתפים מאשרים כי הם רואים בפרסום בתקנון זה כהודעה רשמית.
עורכת התחרות אינה נושאת באחריות מכל סוג ומין שהוא לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר יגרם למשתתף כתוצאה ממימוש הפרס. כל האחריות כאמור הנה על המשתתף, ולא תישמע כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.

בעצם השתתפותו בפעילות מסכים כל משתתף (1) למסור את פרטיו ו- (2) לפרסום ו/או שמו ו/או פרטיו ו/או דבר זכייתו בפרס באמצעי קידום מכירות ותקשורת שונים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות והוא מוותר, ללא תמורה, על כל זכות ו/או טענה בנוגע לשידור כאמור ו/או לשימוש בשמו ו/או בפרטיו,  במסגרת פרסומים בקשר עם פעילות זו ו/או פרסומי קידום מכירות אחרים.
למען הסר ספק מובהר, כי לעורכת הפעילות שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להחליט על היקף פרסום הפעילות והזוכים ועל אמצעי וערוצי הפרסום בהם תעשה שימוש.

כללי

עורכת הפעילות או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת האינטרנט, החשמל, או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תשא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפות בפעילות, במישרין או בעקיפין.
ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, ברשת התקשורת ו/או באתר הפעילות, שיש בה כדי להשפיע במישרין או בעקיפין על התנהלותה התקינה של הפעילות בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע מבעד מי שמעוניין מלהשתתף בפעילות, לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות. עורכת הפעילות לא תשא ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף כלשהו, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו בפעילות.

עורכת הפעילות רשאית להפסיק או לבטל את הפעילות (במהלך הפעילות או בסיומה) או לשנות את תנאיה (שינויים סבירים) בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

עורכת הפעילות תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שיווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

עורכת הפעילות אינה אחראית לשיבושים ו/או תקלות אשר אינן בשליטתה.
במקרה של תקלה כלשהי אשר תפריע להתנהלות התקינה של הפעילות יינתן שיקול דעת מלא לעורכת הפעילות להחליט האם ברצונה לבטל או לשנות או לקצר או לבצע כל פעולה אחרת בקשר לפעילות.

בכל מקרה שיוכח כי רשלנות של עורכת הפעילות מנעה מגורם כלשהו מלהשתתף בפעילות או לזכות הזכייה כלשהי, יוגבל הפיצוי לו יהיה זכאי אותו גורם להוצאה שהוציא בכדי השתתף ולא מעבר לכך.

המשתתפים מוותרים מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות בכל הקשור לאמור בתקנון זה.

מובהר כי הפעילות הנה לשם שעשוע בלבד, עורכת הפעילות ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות כלפי מי מהמשתתפים ו/או הזוכים ו/או מי מטעמם, בקשר עם הפעילות ו/או אופן ניהול הפעילות ו/או תוצאותיה ו/או ההטבות, וכל משתתף ו/או זוכה מוותר בזה באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה בגין כל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק שנגרמו בגין הפעילות, במישרין ו/או בעקיפין.

 

הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על התנאים ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, התנאים יפורשו על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליהם תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז תל-אביב בלבד.

פניות

פניות בכל נושא ניתן להעביר לכתובת הבאה :

כתובת למשלוח דואר:

פקס:

אימייל:

טלפון :